Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti PF MARKET s.r.o., se sídlem Podlesí 15, 592 02 Sněžné, IČO 25327984, DIČ CZ25327984, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26125 (dále jen „prodávající“).

Článek I.

Úvodní ustanovení

I.1. Obchodní podmínky prodávajícího(dále jen „obchodní podmínky“),jsou vydávány v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), a také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“).

I.2. Prodávající k prodeji nabízí zejména dárkové poukazy, vstupenky a upomínkové předměty (dále též jen „zboží“). Dárkové poukazy a vstupenky jsou ceninami vydávanými prodávajícím a uplatnitelnými výhradně u prodávajícího.

I.3. Tyto obchodní podmínky platí pro dodávku zboží prodávajícím: a) podnikatelským subjektům, kteří nejsou spotřebiteli ve smyslu § 419 OZ a kteří při uzavírání a plnění smlouvy jednají v rámci své podnikatelské činnosti
b) spotřebitelům ve smyslu § 419 OZ a § 2 odst. 1 písm. a) ZOS
(dále jen „kupující“).

I.4. Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím e-shopu (internetového obchodu) prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://www.hotelpodlesi.cz/,a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní“).

I.5. Odesláním objednávky kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí vlastní kupní smlouvy. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

I.6. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

I.7. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě, tyto mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

I.8. Obchodní podmínky může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Článek II.

Uzavření kupní smlouvy

II.1. Nabídkou k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím ve webovém rozhraní obchodu, s výhradou vyčerpání zásob, omylů v písmu a čísle nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit.

II.2. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

II.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to zejména: uvedení cen zboží, nákladů na dodání (odeslání) zboží, případně způsob zabalení. Informace o nákladech s balením a odesláním zboží platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Pokud bude doručení mimo území České republiky, prodávající uvede jinou cenu a tuto označí. Ceny zboží jsou konečné, tedy včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Cena zboží uvedená na webovém rozhraní je cenou zboží, bez účtované částky za náklady na dopravu a případné balné. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek v kupní smlouvě.

II.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: a) objednávaném zboží a počtu kusů (toto kupující „vloží“ do „nákupního košíku“ webového rozhraní), b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o doručení objednávaného zboží, případně unikátní elektronický kód a c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

II.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU".

II.6. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.

II.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká potvrzením obdržení objednávky (akceptací), které prodávající zašle kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, kterou uvedl kupující v objednávce.

II.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Článek III.

Cena zboží a platební podmínky

III.1. Prodávající se zavazuje, že bude kupujícího informovat o aktuální ceně objednaného zboží či služby v návaznosti na doručení objednávky, přičemž v případě, že se aktuální cena bude lišit od ceny zveřejněné, může dojít k uzavření kupní smlouvy teprve po potvrzení částky kupní ceny ze strany kupujícího.

III.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby, a to dle volby kupujícího v objednávce:
a) v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Podlesí u Sněžného 15, 592 02 Svratka;
b) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
c) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. …, vedený u společnosti … (dále jen „účet prodávajícího“);
d) bezhotovostně prostřednictvím platebního systému …;
e) bezhotovostně platební kartou.

III.3. Kupní cenou se rozumí i náklady spojené s balením a dodáním zboží, není-li ve smlouvě nebo obchodních podmínkách uvedeno jinak.

III.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do … dnů od uzavření kupní smlouvy.

III.5. V případě bezhotovostní platby na účet prodávajícího je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, ten mu bude zaslán prodávajícím na adresu elektronické pošty kupujícího uvedené v objednávce. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenusplněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

III.6. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

III.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

III.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad (fakturu). Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad (fakturu) vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího uvedené v objednávce.

III.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Článek IV.

Zrušení objednávky

IV.1. Kupující je oprávněn svoji objednávku odvolat (zrušit), a to emailem do okamžiku potvrzení objednávky ze strany prodávajícího.

Článek V.

Odstoupení od kupní smlouvy

V.1. Kupující uvedený v čl. I odst. 1.3. písm. b) má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ, v případě uzavření kupní smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.Pokud se jedná v kupní smlouvě o několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Celý čl. V. se vztahuje pouze k právu kupujícího dle čl. I. odst. 1.3. písm. b)., tedy spotřebitele, o možnosti odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu. Právo dle čl. V. této smlouvy se nevztahuje na kupujícího uvedeného v čl. I. odst. 1. písm. a), tedy na podnikatelský subjekt.

V.2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozím odstavci, a kupující v něm uvede, že odstupuje od smlouvy, nejlépe s uvedením čísla objednávky, data nákupu a případně způsobem vrácení peněz. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu sídla prodávajícího, provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@hotelpodlesi.cz V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

V.3. V případě, že kupující dle tohoto článku odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

V.4. Podle § 1837 OZ nemůže kupující odstoupit od smlouvy:
a) poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
b) dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k nimž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
c) dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
d) dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
e) opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
f) dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
g) dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud spotřebitel porušil jejich původní obal;
h) dodávce novin, periodik nebo časopisů;
i) dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu (vstupenky);
j) dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

V.5. Pokud dojde nákupem zboží k uzavření kupní smlouvy v sídle nebo na provozovně prodávajícího jen na základě předchozí rezervace v internetovém obchodě, e-mailem nebo telefonicky (bez uzavření kupní smlouvy v internetovém obchodě) nebo bez jakékoliv předchozí rezervace v internetovém obchodě, e-mailem nebo telefonicky, nemůže spotřebitel od kupní smlouvy odstoupit.

V.6. Prodávající nepřijímá zpět zakoupené vstupenky ani je nevyměňuje za jakékoliv jiné vstupenky. Kupující je povinen si při nákupu překontrolovat veškeré údaje, které se týkají akce pořádané kupujícím nebo jeho smluvními partnery/vstupu do provozovny prodávajícího, na které (kterou) si kupuje vstupenku – místo, datum, čas, cena, uplatnění slevy. Kupující nemá právo dle § 1837 písm. j) OZ odstoupit od smlouvy o využití volného času.

V.7. Změna programu u zakoupených vstupenek je vyhrazena. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti pro náhradní vstup na akce pořádané kupujícím nebo jeho smluvními partnery /vstup do provozovny prodávajícího, a to výběrem kupujícího z podaných nabídek prodávajícím na náhradní vstup.

V.8. Při zrušení akce pořádané kupujícím nebo jeho smluvními partnery/vstupu do provozovny prodávajícího lze žádat od data oznámení o zrušení představení až do 14 dnů po původně plánovaném termínu akce pořádané kupujícím nebo jeho smluvními partnery/vstupu do provozovny prodávajícího o vrácení peněz nebo o výměnu vstupenek za jiné představení.

V.9. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V.10. Prodávající je také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

V.11. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma prodávajícím, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena darovací smlouva s rozvazovací podmínkou. V případě, že dojde k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek, a tov čtrnáctidenní lhůtě.

Článek VI.

Přeprava a dodání zboží

VI.1. Náklady na dopravu a dodání zboží nese kupující, vč. rizik a případných dodatečných nákladů spojených se zvláštním způsobem dopravy na základě volby kupujícího.

VI.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

VI.3. Nastane-li důvod na straně kupujícího, že je nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

VI.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.

VI.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží lze odchylně ujednat v kupní smlouvě.

Článek VII.

Práva z vadného plnění

VII.1. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ a také ustanoveními ZOS (v případě kupujícího dle čl. I. odst. 1.3. písm. b).

VII.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

VII.3. Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat:
a) dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené;
b) pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti;
c) slevu z kupní ceny;
d) opravu věci;
e) odstoupení od smlouvy,
a to dle § 2106 a 2107, tedy záleží na míře porušení, zda se jedná o podstatné porušení smlouvy či nikoliv. U nepodstatného porušení se užije pouze písmen b) až d) tohoto odstavce.

VII.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla, případně v provozovně.

VII.5. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil. Nezvolí-li si kupující právo, má právo dle odst. 7.3. písm. b) až d).

VII.6. Ustanovení uvedená v odst. 7.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

VII.7. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

VII.8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

VII.9. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Článek VIII.

Další práva a povinnosti smluvních stran

VIII.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

VIII.2. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího, kterou uvedl v objednávce.

VIII.3. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

VIII.4. Vyřizování stížností spotřebitelů [kupujících dle čl. I. odst. 1.3. písm. b)] zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@hotelpodlesi.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího, kterou uvedl do objednávky.

VIII.5. K mimosoudnímuřešení spotřebitelských sporů[kupujících dle čl. I. odst. 1.3. písm. b)]z kupní smlouvy jepříslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz/informace-o-adr/ Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/ je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

VIII.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním ZOS.

Článek IX.

Závěrečná ustanovení

IX.1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.

IX.2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Strany si dále sjednávají, že příslušným soudem pro řešení sporů s mezinárodním prvkem jsou soudy místně příslušné sídlu prodávajícího.

IX.3. Příslušnost soudu dle čl. 9.2. respektuje zvláštní určení příslušnosti spotřebitelských sporů [kupujících dle čl. I. odst. 1.3. písm. b)]dle čl. 17 až 19 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Brusel I bis). Sudiště dle odst. 9.2. je výjimkou dle čl. 19 odst. 2 tohoto nařízení, tedy umožňuje spotřebiteli zahájit řízení u jiných soudů než těch, které jsou uvedeny v čl. 17 až 18 tohoto nařízení.

IX.4. Volbou práva dle odst. 9.2. obchodních podmínek není spotřebitel [kupující dle čl. I. odst. 1.3. písm. b)]zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby právajinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

IX.5. Aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. 4. 1980 je vyloučena.

IX.6. Je-li, nebo stane-li se některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

IX.7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

IX.8. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Podlesí u Sněžného 15, 592 02 Svratka, adresa elektronické pošty info@hotelpodlesi.cz, telefon +420 566 664 477.

Ve Sněžném dne 1.4.2019 PF MARKET, s.r.o.